Cynyddu maint testun

RSS

Golwg360Brwydr Fawr Gwynedd – Rownd 2

Cyhoeddwyd Ebrill 4, 2012 gan Catrin Haf Jones.

Tagiau: Cyngor Gwynedd, Llais Gwynedd, Plaid Cymru


Adeilad y cyngor - maes y frwydr
Fe fydd un o frwydrau mawr yr etholiadau lleol diwetha’n cael ei hailadrodd wrth i Blaid Cymru a Llais Gwynedd fynd ben ben eto yn etholiadau’r cyngor sir.

Fe fyddan nhw’n wynebu’i gilydd mewn tua 30 o etholaethau ar draws y sir ar ôl pedair blynedd o wrthdaro yn siambr y sir.

Mae hynny wedi cynnwys beirniadu cyson ar ei gilydd yn y cyfryngau a chwynion aml i’r Ombwdsman Llywodraeth Leol.

Mae Llais Gwynedd yn dweud eu bod nhw’n edrych ymlaen am frwydr arall gyda’u gelynion lleol yn ac yn honni y byddan nhw’n mynd â mwy o seddi oddi ar Blaid Cymru ar 3 Mai.

Ond mae gan Blaid Cymru ddwbwl yr ymgeiswyr sydd gan Llais Gwynedd ac maen nhw’n honni bod y mudiad gwleidyddol wedi chwythu ei blwc.

Dyblu – honiad Llais Gwynedd

Yn ôl arweinydd Llais Gwynedd, y Cynghorydd Owain Williams, mae’r blaid yn gobeithio hyd at ddyblu’r nifer o gynghorwyr sydd ganddyn nhw yng Ngwynedd – ond fe fyddai hynny’n golygu ennill bron pob gornest.

Wrth i’r cyfnod i enwebu ymgeiswyr gau am 12pm y prynhawn yma, mae Owain Williams yn dweud ei fod yn disgwyl gweld o leia’ 30 o ymgeiswyr yn ymgyrchu dros y blaid mewn wardiau gwahanol ar draws Gwynedd yn ystod y mis nesa’.

“Ein targed ydi ennill rhyw 20 o seddi y tro yma,” meddai wrth Golwg 360 heddiw gan fynnu eu bod bellach yn ymgyrchu ar nifer o bynciau, yn hytrach na chanolbwyntio ar gau ysgolion bach fel y tro diwetha’.

“Materion lleol sy’n bwysig,” meddai. “Mae cau ysgolion yn bwysig iawn, ond hefyd busnesau bach, llacio rheolau cynllunio, cartrefi preswyl, a diweithdra.”

Fe wadodd yr awgrym fod Llais Gwynedd wedi bwrw’i phlwc, gyda dau o’u cyn-gynghorwyr wedi cyhoeddi’n ddiweddar eu bod nhw’n sefyll dros Blaid Cymru.

“Mae rhai’n dweud bod Llais Gwynedd ar y ffordd i lawr. Ond y rhai sy’n ofni ni sy’n dweud hynny.”

‘Angen llais adeiladol’ – achos Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn dweud eu bod nhw’n “dawel hyderus” ynglŷn ag etholiadau’r Cyngor ar ôl cael colledion annisgwyl y tro diwetha’.

Yn ôl Arweinydd y Cyngor, Dyfed Edwards, mae’r Blaid mewn sefyllfa da i ymgyrchu eleni, ar ôl pedair blynedd lwyddiannus wrth y llyw yng Ngwynedd.

Mae’r Blaid wedi cyhoeddi fod ganddyn nhw 62 o ymgeiswyr yn sefyll y tro hyn, yn y 75 ward sydd yng Ngwynedd.

“Mae pobol Gwynedd eisio plaid sy’n gallu llywodraethu yn gyfrifol ac yn gadarn mewn cyfnod heriol,” meddai Dyfed Edwards.

“Mae’r momentwm bellach gyda Phlaid Cymru, nid Llais Gwynedd. Dri mis yn ôl roedd Llais Gwynedd yn sôn bod ganddyn nhw dros 50 o ymgeiswyr. Yn y cyfamser, mae dau wedi symud i Blaid Cymru,” meddai.

“Dydi pobol ddim eisiau plaid sy’n mynd i wneud dim ond tanseilio popeth, ond plaid sydd yn barod i fod yn adeiladol ac yn uchelgeisiol.”

I weld rhestr yr ymgeiswyr sy’n sefyll yng Nghwynedd, cliciwch yma.

Mae enwebiadau’r etholiadau lleol wedi cau ers hanner dydd – bydd rhagor o straeon wrth i’r manylion ddod i law.

Sylwadau

Adam Jones , Ebrill 4, 2012 2:30 pm

A yw wir yn Rownd 2? Llais Gwynedd wedi crebachu siwt gymaint yn ddiweddar mae’n syndod eu bod hwy dal ar dir y byw megis mudiad gwleidyddol.

§

Jones , Ebrill 4, 2012 3:02 pm

Dwi’n meddwl bo o’n peth iach a da bod yna ryw fath o gystadleuaeth yng Ngwynedd o’r diwedd. Oherwydd heb hyn mae’n creu “safe seats” a gwleidyddion eithaf diog. A dyma yw’r prif reswm pam dwi a nifer o bobl yn casau y monopoly sydd gan Llafur lawr yn y de.

Felly mae’n iach i BOB plaid gorfod cystadlu am seddi – o Plaid i Llafur.

§

Ann Onn , Ebrill 4, 2012 3:09 pm

Mae’r drefn etholiadol yn anheg iawn. Pleidleisio i’r unigolyn gorau sy’n bwysig nid y pleidiau gwleidyddol.

§

Dafydd Iwan , Ebrill 4, 2012 4:17 pm

Cyfeiria’r adroddiad at “gwynion aml i’r Ombwdsmon”. Teg yw nodi fod y rhan fwyaf o’r rhain wedi eu gwneud gan Lais Gwynedd, yn bennaf gan y Cynghorydd Aeron Jones. Mae’r Ombwdsmon wedi gwrthod ei gyhuddiadau i gyd. Ond cytunodd yr Ombwdsmon fod y Cyng.Jones ei hun wedi torri’r cod ymddygiad, ac ef yw’r cyntaf a’r unig gynghorydd o Wynedd i gael ei ddiarddel o’r cyngor am gyfnod am wneud cyhuddiadau di-sail. Mae hyn yn gwbl nodweddiadol o Lais Gwynedd, sy’n drwm ar negyddiaeth bersonol, ac yn ysgafn drybeilig ar unrhyw bolisi adeiladol. Disgwyliwn yr etholiad yn eiddgar.

§

Rhys Gethin , Ebrill 4, 2012 4:38 pm

Mae’n hen bryd i wleidyddiaeth lwgr a negyddol Llais Gwynedd gael ei diddymu o Gyngor Gwynedd. Mae’n braf gweld cynifer o gynghorwyr wedi ail-ymuno â’r Blaid yn ddiweddar.

§

Geraint , Ebrill 4, 2012 4:41 pm

@Dafydd
Clywch clywch.

Mae safon disgwrs wleidyddol yng Ngwynedd wedi gwaethygu’n arw ers 2008 i’r fath raddau lle nad ellir cynnal unrhyw drafodaeth o werth nag adeiladol ar adegau.

Cofiaf un o bleidleiswyr Aeron MJ yn dweud wrthyf yn mis Mai 2010 ei fod wedi difaru ei enaid am daro pleidlais iddo heb sôn am arwyddo ei bapur enwebu.

§

Ann Rhydeddus , Ebrill 4, 2012 7:42 pm

Byddai steam roller trefniadaeth ysgolion wedi cau degau o ysgolion erbyn hyn.
Oes rhywun wedi cyfri faint o blant cynradd sydd yna yng Ngwynedd erbyn hyn? Be ddigwyddodd i leihad o 20%? Ewch i wirio, mae’r niferoedd yn codi nid gostwng.

Lwcus fod LlG yna i arafu pethau.

Dydi un blaid fawr ddim yn iach. Beth fydd hanes y cabinet rheoli?

§

Hedd , Ebrill 4, 2012 8:59 pm

@Ann Rhydeddus – Mae Llais Gwynedd wedi cefnogio a phleidleisio o blaid cau ysgolion yn ystod y blynyddoedd diweddar. Be yw pwrpas y grwp?

§

Tomos J , Ebrill 4, 2012 11:24 pm

@Ann Rhydeddus
Cynghorydd LlG rhoddodd y cynnig i gau Ysgol Machreth yn nhalgylch Dolgellau, a hynny gyda chefnogaeth sawl aelod o’r grwp. Prin oedd eu presenoldeb mewn unrhyw gyfarfod ad-drefnu yn yr ardal – amwn i bod rhai ardaloedd yn ‘werth mwy’ nag eraill iddynt, ac am y rheswm yna ni wnaf yr un camgymeriad o’u pleidleisio eil-dro,

§

Ychwanegu Sylw

Dynodir blychau angenrheidiol â *.

Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â thelerau ac amodau Golwg360.